Športové právo

Športové právo je špecifická oblasť, ktorá sa zameriava na vzťahy vznikajúce v rámci organizácie športových aktivít a zahŕňa celý rad právnych odvetví vnútroštátneho a medzinárodného práva. Vďaka všestrannému zameraniu našich advokátov a daňových poradcov sme schopní poskytnúť poradenstvo na mieru nielen čo sa týka pôsobenia a organizácie športových spolkov, klubov a asociácií, ale ponúkame aj individuálne poradenstvo športovcom vo veciach vyjednávania zmluvných podmienok či daňové poradenstvo. A to tak v profesionálnom, ako aj v amatérskom športe.

Naša špecializácia zahŕňa celú škálu oblastí, predovšetkým:

  • Zmluvná agenda vrátane vnútroštátnych a medzištátnych prestupov športovcov
  • Komplexný právny servis pre športovcov a športové kluby (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – hráčske zmluvy, živnostenské oprávnenia, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
  • Riešenie sporov v súvislosti s rozhodnutím orgánov športových asociácií, štátnej správy, súdov a rozhodcovských konaní; disciplinárne konania
  • Problematika organizácie športových akcií, vrátane pracovnoprávnej a sporovej agendy
  • Poradenstvo výrobcom a distribútorom športového vybavenia či výživy
  • Sponzoring, reklama a marketing
  • Všeobecné daňové otázky

Váš kontakt: Mgr. Bc. Pavel Vincík, partner

Klúčové kontakty

Vincík
Mgr. Bc. Pavel Vincík