power-lines-g87d07deaa_1280

Je preventívna reštrukturalizácia riešenie na vysoké ceny energií?

5. 9. 2022

Newsletter

Cieľom preventívnej reštrukturalizácie je odvrátiť úpadok a zabezpečiť životaschopnosť podniku. Na tento účel môže dlžník vykonať reštrukturalizačné opatrenia, za ktoré sa považuje zmena na strane majetku, záväzkov, záväzkových vzťahov alebo kapitálovej štruktúry dlžníka. Pozorný čitateľ si všimne, že tieto reštrukturalizačné opatrenia, právno-ekonomickej povahy, sa týkajú len strany dlžníka. Uvedené ešte presnejšie upravuje európska smernica ktorá uvádza, že reštrukturalizácia je zmena v zložení, podmienkach alebo štruktúre aktív a pasív dlžníka alebo akejkoľvek inej časti kapitálovej štruktúry dlžníka.

Toto základné pravidlo je esenciálne pri určení, v akom rozsahu môže preventívna reštrukturalizácia pomôcť firme vyriešiť ekonomické ťažkosti. Napríklad, reštrukturalizovať je možno záväzky, ktoré vznikli spoločnosti z ekonomickej krízy spôsobenej Covidom. Ide totiž o úpravu záväzkovej štruktúry na strane dlžníka, pričom zákon ponúka možnosti ako je najmä odklad splatnosti záväzkov alebo čiastočné odpustenie záväzkov. Preventívna reštrukturalizácia ale nepomôže s vysokými nákupnými cenami energií, predtým ako sa energie nakúpia. Avšak, ak spoločnosť následne eviduje záväzky z nákupu energií, môžu byť tieto záväzky reštrukturalizované, napríklad tak, že dôjde k odkladu ich splatnosti alebo k ich čiastočnému odpusteniu. Zároveň, počas preventívnej reštrukturalizácie je možné taktiež požiadať o tzv. dočasnú ochranu, čo má okrem iného za následok, že dodávateľ energií nebude môcť ukončiť zmluvu pre neplnenie dlžníka. Takáto ochrana je ale len dočasná a trvá maximálne šesť mesiacov.

Preventívna reštrukturalizácia taktiež umožňuje nanovo upraviť obchodné vzťahy, t.j. aj vzťahy s dodávateľom energií. Ide ale o „štandardné“ rokovanie o úprave zmluvných vzťahov s jednou osobitosťou a to, že dlžník oficiálne deklaruje, že mu hrozí úpadok, čo má samozrejme vplyv na novú zmluvnú úpravu s dodávateľom energií.

Treba si tiež uvedomiť, že aj ak sa podarí presadiť zníženie dlhu za už dodané energie a dodávateľ bude povinný naďalej dodávať dlžníkovi pod dočasnou ochranou energie napriek neuhradenému dlhu, tieto skutočnosti môžu naštrbiť zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a to najmä po ukončení preventívnej reštrukturalizácie. Na druhej strane, ak dlžník vystupuje otvorene a riadne preukáže svoje finančné problémy, pričom navrhne aj riešenie, osobitne vo vzťahu k dodávateľovi energií, je možné dosiahnuť dohodu, ktorej súčasťou bude napríklad aj odpustenie časti neuhradených záväzkov za dodané energie.

Za tým účelom je preto potrebné citlivo zvážiť všetky pre a proti ktoré súvisia s preventívnou reštrukturalizáciou dlhu za dodané energie. Ak však spoločnosti hrozí úpadok, odporúčame zvážiť reštrukturalizáciu dlhu za dodané energie a to formou preventívnej reštrukturalizácie.

Podobné novinky

Publikované články
money
14. 4. 2023 | JUDr. Juraj Gazda

Novinky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Poslanci Evropského parlamentu z příslušných výborů přijali 28.3.2023 stanovisko k novému balíčku opatření týkajících se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Newsletter
the-labour-code-3520806_1280
25. 10. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Slovensko: Novela Zákonníka práce

Dňa 01.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá transponuje smernice EU o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EU a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

artificial-intelligence-7778032_1920

Slovenské herecké legendy. Vieme kto a ako dlho môže rozhodovať o ich hlase

„Vety ktoré počujeme s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nikdy Julo Satinský nepovedal,“ hovorí aj advokát Martin Provazník z bpv Braun Partners.