Telekomunikácie, médiá, IT, elektronický obchod, poštové právo

it

Našim klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti telekomunikácií, IT a elektronického obchodu:

 • vo všetkých aspektoch súvisiacich s IT infraštruktúrou spoločnosti, od získania softvérových licencií, implementácie a údržby softvéru až po prevádzku webovej stránky a zabezpečenie dodržiavania právnych povinností týkajúcich sa ochrany údajov
 • identifikácia a ochrana práv duševného vlastníctva k softvéru alebo podobným IT produktom
 • médiá, tlačené aj elektronické, a súvisiace súdne spory
 • pri príprave štruktúr elektronického obchodu
 • prístup na internet a koncepcie používateľov vrátane poradenstva v oblasti zodpovednosti poskytovateľa
 • vypracovanie a preskúmanie zmluvných dokumentov (reklamačný poriadok, VOP atď.)
 • zastupovanie telekomunikačného regulátora a rady pre reklamu
 • outsourcing telekomunikačných služieb
 • poradenstvo v oblasti transakcií a súvisiace poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže
 • v oblasti súdnych sporov – zastupovanie v občianskoprávnych a správnych súdnych konaniach
 • obchodné a transakčné poradenstvo
 • vstup na trh a odchod z trhu, cezhraničná expanzia, spoločné podniky
 • príprava všetkej zmluvnej agendy
 • pri financovaní začínajúcich podnikov, financovanie rastu
 • všetky regulačné záležitosti
 • v oblasti práva hospodárskej súťaže a nekalej súťaže
 • v oblasti práva duševného vlastníctva, ochranných známok a pirátstva ochranných známok, preberania domén, licenčných zmlúv
 • ochrana údajov, autorské práva (vrátane ochrany know-how a obchodného tajomstva)
 • Softvérové právo, SLA, outsourcing, marketingové akcie…

V oblasti poštového práva je to predovšetkým:

 • zmluvná agenda vrátane prepravných podmienok pre poskytovateľov poštových služieb
 • regulačné otázky
 • transpozícia európskeho práva do slovenského práva / českého práva
 • zneužitie dominantného postavenia na trhu
 • transakcie v poštovom sektore