Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Poskytujeme rozsiahlu právnu podporu slovenským a zahraničným klientom podnikajúcim v oblasti zdravotníctva pri ich obchodných aktivitách, a to ako v otázkach súkromného práva, tak aj v otázkach štátnej regulácie.

Zameriavame sa predovšetkým na:

 • kompletné due diligence a prípravu zmluvnej dokumentácie pri kúpe a predaji podnikov z farmaceutickej, medicínsko-technickej, laborátórnej a nemocničnej oblasti;
 • právnu podporu pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za škodu;
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom a stiahnutím výrobku z trhu;
 • poradenstvo v oblasti nových foriem predaja liekov, najmä predaja liekov cez internet, vypracovávanie kompletnej zmluvnej dokumentácie;
 • ochranu hospodárskej súťaže;
 • doplnky výživy;
 • ochranu duševného vlastníctva, falšovanie liekov;
 • zmluvy F&E;
 • utajovanie vývoja nových liekov vo všetkých fázach testovania ich kvality;
 • zmluvy o uskutočnení klinického skúšania liečiv;
 • zamestnanecké vynálezy, problematiku pracovného času;
 • odbytové formy zohľadňujúce právne aspekty ochrany hospodárskej súťaže;
 • reklamu farmaceutík a zdravotníckych produktov;
 • povolenia na obchodovanie s farmaceutikami a samotný obchod s farmaceutikami v rámci EÚ;
 • cenotvorbu;
 • ochranu hospodárskej súťaže;
 • školenia zamerané na splnenie podmienok stanovených právnymi predpismi;
 • zastupovanie v tendroch a v konaniach o opravných prostriedkoch;
 • zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými úradmi, Radou pre reklamu, etickými komisiami, súdmi a rozhodcovskými súdmi v Českej a Slovenskej republike, sprostredkovanie zastúpenia klientov v zahraničí.

Klúčové kontakty