Právo duševného vlastníctva

V oblasti práva duševného vlastníctva sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

  • autorské právo so zameraním na softvér a cezhraničný spoločný vývoj softvéru;
  • vedenie rokovaní o podmienkach a vyhotovovanie licenčných zmlúv, súdne a mimosúdne uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z licenčných zmlúv – aj s ohľadom na príslušné daňové aspekty;
  • prihlasovanie národných, európskych a medzinárodných ochranných známok, vrátane poradenstva ohľadom ochrany práv ich majiteľov, vymedzovacie dohody;
  • zastupovanie majiteľov ochranných známok pri neoprávnených zásahoch do ich práv, predovšetkým takých, ktoré boli spôsobené vyhotovením napodobenín, vrátane zastupovania pred colnými úradmi, súdmi a policajnými orgánmi;
  • registráciu internetových domén a zastupovanie klientov v súvisiacich sporoch.