Poistné právo

Naša advokátska kancelária poskytuje poradenstvo v oblasti poisťovníctva mnohým poistencom a poisťovateľom v Českej republike a na Slovensku, ako pri transakciách, tak i pri výbere distribučných štruktúr, návrhov produktov alebo súvisiacich regulačných a daňových záležitostí týkajúcich sa životného, neživotného poistenia a zabezpečovacej činnosti.

V oblasti poisťovníctva a penzijných fondov sa zaoberáme predovšetkým:

  • vypracovaním zmluvnej dokumentácie (poistné zmluvy, rámcove poistné zmluvy, distribučné zmluvy, všeobecné a osobitné poistné podmienky);
  • revíziou obsahu poistných zmlúv a poistného plnenia vrátane konzultácie pred uzatvorením zmlúv, posúdením obsahu v súvislosti s už uskutočnenou alebo očakávanou škodovou udalosťou;
  • poskytnutím podrobnej právnej analýzy všetkých platných poistných predpisov a podmienok, a prípadných uplatnení nárokov na poistné krytie a ochranu;
  • poradenstvom v oblasti regulatórnych aspektov činnosti poisťovní a zaisťovní, penzijných fondov, a ďalších subjektov pôsobiacich v tejto oblasti finančných služieb;
  • riešením regulatórnych záležitostí taktiež na strane poistených osôb;
  • podporou pri vstupe európskych poisťovacích spoločností na český a slovenský trh;
  • podporou pri zavádzaní nových produktov, revíziu zmluvnej dokumentácie, a to vrátane nadväznosti na ďalšie služby poskytované tretím subjektom týkajúcich sa regulačných predpisov, občianskeho práva a daňových otázok;
  • zastupovaním pri vyjednávaní špecifických poistných podmienok, zastupovanie v konaniach pred kontrolným orgánom.