Insolvencia, konkurz, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia

V oblasti konkurzov a reštrukturalizácií sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

 • zastupovanie klientov vo všetkých fázach konkurzného konania;
 • poradenstvo ohľadom nákupu distressed assets;
 • prípravu návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlášok pohľadávok;
 • poradenstvo týkajúce sa odporovania právnym úkonom dlžníka;
 • cezhraničné konkurzy;
 • nastavenie zabezpečovacích právnych inštrumentov pre prípad konkurzu, vylúčenie vecí z konkurznej podstaty;
 • poradenstvo v súvislosti s nákupom majektu speňažovaného v konkurze;
 • poradenstvo v súvislosti s reorganizáciou a reštrukturalizáciou spoločností;
 • poradenstvo v súvislosti s mimosúdnymi urovnaniami.

V oblasti preventívnych reštrukturalizácií podľa slovenského zákona o riešení hroziaceho úpadku (v Českej republike stále vo fáze rokovaní) sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

 • vykonávanie funkcie právneho poradcu tak vo verejnej preventívnej reštrukturalizácií ako aj v neverejnej preventívnej reštrukturalizácii;
 • zanalyzovanie hroziaceho úpadku a poradenstvo v súvislosti s úkonmi dlžníka pred iniciovaním preventívnej reštrukturalizácie;
 • vypracovanie právnych analýz podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku;
 • zabezpečenie vypracovania ekonomických analýz podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku v spolupráci s renomovanými ekonomických poradcami;
 • vypracovanie konceptu preventívneho reštrukturalizačného plánu a vypracovanie preventívneho reštrukturalizačného plánu;
 • zastupovanie veriteľov v procese preventívnej reštrukturalizácie, najmä pri rokovaniach s dlžníkom a ostatnými veriteľmi, vo veriteľskom výbore a na schôdzach veriteľov;
 • vypracovanie kvalifikovaného podnetu podľa zákon o riešení hroziaceho úpadku.

Aké sú možnosti ako vyriešiť finančnú situáciu spoločnosti? Prečítajte si viac v dokumente preventívna reštrukturalizácia.