Compliance and Corporate governance

V oblasti compliance & corporate governance sa naša kancelária zameriava predovšetkým na:

  • Navrhnutie a implementáciu compliance programu (predovšetkým k minimalizácii rizika vzniku trestnoprávnej zodpovednosti spoločnosti, majetkových škôd, poškodenia dobrého mena či uloženia sankcie spoločnosti)
  • Zmluvné zabezpečenie chodu obchodnej korporácie (predovšetkým zmluvy o výkone funkcie štatutárnych orgánov)
  • Vypracovanie vnútorných predpisov obchodných korporácií v súlade s platnými zákonmi
  • Rozdelenie práv a povinností medzi riadiace osoby obchodných korporácií